فارسی


Ian Parker (به همراه Erica Burman) ریاست Discourse Unit و سردبیری اجرایی Annual Review of Critical Psychology را بر عهده دارد. وی در عین حال دبیر Manchester Psychoanalytic Matrix و از اعضای پیوسته هیئت تحریریه Asylum Magazine است، و نیز از حامیان Fourth International به شمار می آید. او همچنین در مقام پژوهشگر، ناظر و مشاور در حوزه­های روانشناسی انتقادی و روانکاوی فعالیت می کند.

Parker, I. (2020[1399]) (ed.)روان‌شناسی انتقادی [Critical Psychology (Handbook of Critical Psychology) Teheran: Arjmand Publications. [ISBN: 9786222570668] [Link: https://www.arjmandpub.com/Book/1852 [FARSI]

Advertisement